Algemene voorwaarden / General conditions (Dutch)

Algemene Voorwaarden van Van der Kamp fotografie en beheer BV per 04/2022

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder beeldmateriaal: foto’s en film die zijn gemaakt in opdracht van de klant, zoals omschreven in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw.

Beelddrager: cd/dvd/usb/website/streaming waarop het beeldmateriaal staat, welke de klant ontvangt na een opdracht.  De Algemene Verhuurvoorwaarden maken tevens deel uit van deze Algemene Voorwaarden en zijn apart gespecifeerd.
videograaf: Van der Kamp fotografie en beheer BV zoals omschreven in artikel 6:231 BW.

Klant: de wederpartij, zoals omschreven in artikel 6:231 BW.

Gebruik: het gebruik maken van beeldmateriaal, zoals omschreven in artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen videograaf en klant, inclusief offertes,

opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Bij tekenen en/of accepteren van een offerte geeft de klant aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

 1. Offerte

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De videograaf heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te wijzigen of in te trekken, tenzij er al een akkoord is gegeven aan de klant. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een (deel van de) prijs. Met een handtekening of schriftelijk (brief, e-mail, whatsapp) akkoord geeft de klant aan dat hij akkoord is gegaan met zowel de offerte als de algemene voorwaarden.

 1. Prijs

3.1 Wanneer klant en videograaf geen prijs hebben afgesproken, is de door de videograaf gebruikelijk gehanteerde prijs van toepassing.

3.2 Wanneer en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde prijs kan worden gesproken, zal de videograaf naar redelijkheid de prijs bepalen, waarbij de videograaf zich onder meer zal kunnen baseren op de in de markt gangbare prijzen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar prijzen zoals door collega’s van de videograaf in rekening gebracht, wat in voorgaande vergelijkbare gevallen redelijk is gevonden, vergelijkende prijzen zoals die in omringende landen door videografen in rekening worden gebracht en de omvang en reikwijdte van het door de klant gewenste werk.

3.3 Wanneer het aannemelijk is dat de videograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke noodzakelijk waren, mag de videograaf ook deze kosten in rekening brengen bij de klant.

3.4 De videograaf is vrij om een prijswijziging door te voeren, maar deze is nooit van toepassing op een reeds aanvaarde offerte.

3.5 De videograaf is nooit verplicht een kortingsactie toe te passen op een reeds geboekte en aanvaarde opdracht.

 1. Factuur en betaling

4.1 De klant controleert de factuur van de videograaf op eventuele onjuistheden. Indien de klant niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk of per e-mail de factuur vanwege relevante redenen heeft afgewezen en aan de videograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de klant op reclamatie.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien werkdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. In geval van een wedding shoot wordt van de klant verwacht dat het resterende bedrag van de offerte twee weken voor de bruiloft is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

4.3 De klant betaalt het openstaande bedrag aan de videograaf zonder korting of vraag om compensatie, uitgezonderd aanbetalingen die de klant aan de videograaf heeft overgemaakt.

4.4 Wanneer de klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, inbegrepen een inbreuk op auteursrecht, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

4.5 Geen enkel gebruik van het beeldmateriaal op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant een openstaande factuur nog niet heeft voldaan of op een andere manier nog heeft voldaan aan zijn verplichtingen, uit welke vorm van overeenkomst dan ook.

4.6 Wanneer de klant de factuur na 30 dagen na factuurdatum nog niet heeft voldaan, is Van der Kamp fotografie en beheer BV gerechtigd om 2% rente per maand in rekening te brengen.

4.7. Bij specifieke opdrachten kan Van der Kamp fotografie en beheer BV een (volledige) betaling verlangen voordat wordt aangevangen met het werk of voordat de productie wordt aangeleverd.

 1. Levering

5.1 Binnen twee weken na uitvoering van de opdracht zal de film worden geleverd door de videograaf.

5.2 De in de offertes en dergelijke genoemde termijnen voor de levering worden naar beste weten en ervaring door Van der Kamp fotografie en beheer BV opgegeven. Ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn vrijblijvend tenzij ze als bindend zijn overeengekomen.

5.3 Wanneer de videograaf en de klant overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de videograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen prijs met tenminste 10% te verhogen.

 1. Klachten

6.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van beeldmateriaal, per e-mail of schriftelijk aan de videograaf te worden medegedeeld. De videograaf zal op zijn beurt zo snel mogelijk de klacht proberen op te lossen.

6.2 De videograaf is niet verplicht aan de wensen van de klant tegemoet te komen, wanneer deze volgens de videograaf niet redelijk zijn.

6.3 De videograaf is niet aansprakelijk voor klachten over stijl, smaak, compositie, hoeveelheid of andere interpretatieve zaken van de geleverde video’s. Ook niet wanneer dit volgens de klant van te voren is afgesproken, tenzij dit op papier staat.

6.4 De videograaf is niet verplicht tot retournering van een betaling wanneer dit volgens de videograaf onredelijk is op basis van het geleverde werk.

6.5 Ondanks dat de videograaf altijd zijn/haar uiterste best zal doen, kan hij/zij niet garanderen dat zij aan alle wensen kan voldoen, of dat ieder moment wordt vastgelegd. De videograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van dergelijke momenten.

 1. Opdracht

7.1 Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook komen voor rekening van de klant en zullen door de videograaf worden uitgevoerd, eventueel na een aparte offerte van meerkosten die door de klant voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf/videograaf is geretourneerd.

7.2 Van der Kamp fotografie en beheer BV is bevoegd, voor een juiste uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen. Dit wordt vooraf met de opdrachtgever besproken.

7.3 Lunch- en dinertijd worden als werktijd aangemerkt.

 1. Annuleren

8.1 Annuleren kan tot één week voor de uitvoerdatum, daarna is de klant de videograaf het volledige factuurbedrag schuldig.

8.2 In het geval van ziekte van klant zal de videograaf in overeenstemming een nieuwe datum vast stellen.

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht op het beeldmateriaal berust bij de videograaf.

9.1 De klant is te allen tijde verboden het ontvangen beeldmateriaal te manipuleren met gebruik van programma’s zoals bijvoorbeeld Photoshop, Lightroom, iPhoto of Picasa. Wanneer dit bekend wordt bij de videograaf is deze gerechtigd een schadevergoeding te eisen zoals genoemd in artikel 10.

9.2 Als met de klant is overeengekomen dat er door Van der Kamp fotografie en beheer BV ruw materiaal wordt aangeleverd, zodat de klant zelf een selectie en montage kan maken, is artikel 9.1 niet van toepassing.

9.3 Het gemaakte en geleverde beeldmateriaal blijft altijd eigendom van de videograaf, en daarmee is deze vrij om het beeldmateriaal te publiceren of te gebruiken op welke manier dan ook. Ook wanneer de relatie van de klant verbroken wordt, is de videograaf vrij om beeldmateriaal te blijven gebruiken.

9.4 De videograaf is niet verplicht al het gemaakte beeldmateriaal te leveren aan de klant. Enkel de door de videograaf geselecteerde beelden zullen worden geleverd aan de klant.

9.5 De door Van der Kamp fotografie en beheer BV bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, schema’s, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van Van der Kamp fotografie en beheer BV en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk beschermd. De opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.

 1. Inbreuk op auteursrecht

10.1 Elke aanpassing en/of gebruik van beeldmateriaal dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de videograaf.

10.2 De videograaf is vrij om een schadevergoeding te eisen bij de klant, met een bedrag dat redelijk is aan de geleden schade.

 1. Aansprakelijkheid of overmacht videograaf

11.1 De videograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de videograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.2 Van der Kamp fotografie en beheer BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

11.3 Bij ziekte van de videograaf zal er een vervanger worden geregeld indien mogelijk.

11.4 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of Van der Kamp fotografie en beheer BV onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.

11.5 Indien naar het oordeel van Van der Kamp fotografie en beheer BV

de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

11.6 Indien naar het oordeel van Van der Kamp fotografie en beheer BV de overmacht van blijvende aard is kunnen partijen een regeling treffen tot ontbinding van de overeenkomst en de daaraan te verbinden gevolgen.

11.7 Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het filmen. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van Van der Kamp fotografie en beheer BV fotografie eisen.

 1. Faillissement/surseance

Zowel de videograaf als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de klant heeft de videograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 1. Rechtskeuze

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door BES (Caribisch Nederland) recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de videograaf en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Van der Kamp fotografie en beheer BV

Algemene verhuurvoorwaarden / General rental conditions (Dutch)

Algemene Voorwaarden van Van der Kamp fotografie en beheer BV per 07/2022

Verhuurvoorwaarden

 

1. Prijsstelling:
De prijsstelling op aanvraag is vrijblijvend, en geldig 1 maand na aanmaakdatum. Al onze prijzen zijn genoemd exclusief ABB , welke door de overheid gesteld is op 6 %. Onze verhuur prijzen gelden voor maximaal 24 uur vanaf het moment van afname , waarbij de apparatuur voor 12.00 uur terugbezorgd dient te worden op een door ons bepaalde plaats. De factuur bestaat uit huurprijzen voor goederen , 6 % ABB , vervoerskosten, evt. personeelskosten en evt. aanmaning/annuleringskosten. Prijzen zijn altijd in US Dollar.

2. Borgstelling:
Bij afname van goederen zal een borg betaald dienen te worden. Deze is gesteld op 50 % van het factuur bedrag , met een minimum van $ 50. Bij terugbezorgen zal de borg terugbetaald worden minus de door de huurder gemaakte kosten. In bepaalde gevallen kan de verhuurder afwijken van de 50% regel en een specifieke borg bepalen.

3A. Huurovereenkomst:
Een huurovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk vastgelegd worden. Desgevraagd kan deze door de verhuurder schriftelijk bevestigd worden. De huurder en verhuurder verplichten zich om de gestelde afspraken na te komen. De huurder is geacht op de hoogte te zijn van onze verhuurvoorwaarden, welke door ons desgevraagd kosteloos gemaild worden. Op de huurovereenkomst zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing.

3B:
Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt de schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn.

4. Annulering:
Indien een huurovereenkomst tot stand is gekomen, dient de huurder en verhuurder deze na te komen. Als de huurder 7 dagen voor de verhuurdatum de overeenkomst schriftelijk beëindigt, zal 30 % van het factuurbedrag in rekening gebracht worden. Na deze termijn zal 80 % van het factuurbedrag in rekening gebracht worden. Deze bedragen worden verhoogd met $ 15 annuleringskosten.

5. Betaling:
De door verhuurder vooraf geleverde factuur en borgsom dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de verhuurperiode voldaan te zijn. Verhuur heeft het recht de verhuurperiode uit te stellen als de betalingen niet op tijd binnen zijn.
In uitzonderlijke gevallen kan de factuur na geleverde diensten worden opgemaakt. In dat geval gelden de navolgende bepalingen: Na geleverde diensten of goederen dient een factuur binnen 14 dagen na factuur datum voldaan te worden. Dit kan per bank of in contanten. Indien 30 dagen na factuurdatum het bedrag niet in ons bezit is, zal er een aanmaning verstuurd worden. Deze bestaat uit het factuurbedrag vermeerderd met $ 15 aanmaningskosten. Deze dient binnen 10 werkdagen na factuurdatum voldaan te worden. Als dit termijn verstrijkt zal er een laatste aanmaning verstuurd worden. Deze bestaat uit het factuurbedrag vermeerderd met $ 30. aanmaningskosten en een rente vergoeding over het totale factuur bedrag , gesteld op 1,5 % per maand. Deze dient binnen 10 werkdagen na factuurdatum voldaan te worden. Na verloop van dit laatste termijn zullen we het laatste factuur bedrag via een gerechtigde organisatie innen, waarbij de gemaakte kosten voor de huurder zijn.

6. Legimitatie:
De huurder is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen van verhuur objecten. Dit kan middels een wettig geldig paspoort/rijbewijs of sedula. De gegevens zullen door ons op een wettelijke manier gebruikt worden als de huurder zich schuldig maakt aan overtreding van onze voorwaarden.

7. Leeftijd:
De minimum leeftijd voor het ophalen van verhuur objecten is 18 jaar.

8. Optie / reservering:
Het is mogelijk om een reservering te maken op goederen , zonder een verhuurovereenkomst. Deze zal 14 dagen voor huurdatum vervallen, na kennisgeving aan huurder. De huurder kan zich geen rechten ontlenen aan deze reservering betreffende verhuurovereenkomst.

9. Bezorgen/kilometer vergoeding:
Bezorgkosten zijn bepaald op basis van een uurtarief. Voor de berekening zal gebruik gemaakt worden van een reistijd. Deze wordt vastgesteld door middel van de google routeplanner.

10. Eigendomsvoorbehoud:
Verhuurde zaken blijven ons eigendom. De verhuurproducten zijn volgens verhuur overeenkomst/voorwaarden, in bruikleen tegen een gestelde vergoeding. Zie ook aansprakelijkheid.

11. Aansprakelijkheid:

De huurder is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en/of derden, alsmede vermissing van apparatuur en/of lampen. Ook al is deze apparatuur nog steeds eigendom van de verhuurder. De schade aan producten en/of derden, die het gevolg is van een aan ons toerekenbaar handelen of nalaten komt voor vergoeding in aanmerking. Aan ons is niet toerekenbaar schade geleden door de huurder en / of derden als gevolg van:

· niet of ondeugdelijk of tijdig leveren van onze toeleveranciers ziekte van personeel
· gebreke in hulp of transportmiddelen .
· brand
· niet nakomen verhuurvoorwaarden
· niet nakomen huurovereenkomst
· werkstaking
· verkeersbelemmering
· overheidsmaatregelen
· oorlog of andere onlusten.

In ieder geval zijn we niet aansprakelijk voor schade toegebracht door ons of door ons personeel of hulpmiddelen, waarbij we de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, tenzij ons grove nalatigheid of opzet verweten kan worden. M.b.t. door ons gegeven adviezen kan de huurder geen aanspraak maken op schadevergoeding. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade door huurder en / of derden geleden, dan bovengenoemd, ook niet voor gevolgschade van welke aard ook, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze kant. We zijn in geen geval verder aansprakelijk dan tot een vergoeding van de in de huurovereenkomst genoemde goederen ten gevolgen waarvan de huurder schade heeft geleden.

12. Transport/risico:
De huurder is vanaf het moment van in ontvangst nemen van de apparatuur ten volle aansprakelijk, zie aansprakelijkheid. De apparatuur dient deugdelijk vervoerd te worden in een afgesloten vervoersmiddel of aanhangwagen, welke niet van zeildoek of iets soortgelijks mogen zijn. Bij vermissing of schade aan de apparatuur dient een proces verbaal overlegd te worden binnen 12 uur na het incident.

13A: Algemene voorwaarden:
Defecte materialen en / of lampen dienen altijd geretourneerd te worden. Wat niet terug komt wordt volgens nieuwwaarde berekend aan de huurder.
· Huurobjecten worden altijd op werking gecontroleerd en getest.
· Huurobjecten dienen door de huurder in de zelfde staat terugbezorgd te worden.
· Door ondeskundig gebruik zijn de gemaakte kosten voor de huurder.
· Alle kosten voor schoonmaken, opruimen of reparatie zullen tegen een uurloon op de huurder verhaald worden.

13B:
Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

14. Geschillen:
Op al onze afgesloten verhuur overeenkomsten in uitsluitend het BES (Caribisch Nederland) recht van toepassing. Alle geschillen zullen voorgelegd worden aan een bevoegde Burgerlijke Rechter binnen ons vestigingsgebied, voorzover de wettelijke bepalingen dit toelaten.

15. Wijziging van de verhuur voorwaarden:
Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen zijn van kracht op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Waarbij lopende huurovereenkomsten, volgens deze voorwaarden, van toepassing blijven.

16. Gebruik door derden:

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

17. Verzekeringen
De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

17B:
De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld. De huurder dient minimaal 1 week voor aanvang van de huurperiode de verzekeringspolis en de verzekeringsvoorwaarden te overleggen om te beoordelen of de dekking voldoende is.

Van der Kamp fotografie en beheer BV

Skyview Bonaire - Video production Senang zwartwit-