Skyview Bonaire

Skyview Bonaire bestaat uit een spontane, gedreven en enthousiaste crew met een doel: het op beeld vastleggen wat de klant wenst, zodat momenten eindeloos herbeleefd kunnen worden.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Skyview Bonaire / M van der Kamp fotografie d.d. jnovember 2018

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder beeldmateriaal: foto’s en film die zijn gemaakt in opdracht van de klant, zoals omschreven in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw.

Beelddrager: cd/dvd/usb/upload/streaming waarop het beeldmateriaal staat, welke de klant ontvangt na een opdracht. videograaf: Skyview Bonaire / M van der Kamp fotografie, zoals omschreven in artikel 6:231 BW.

Klant: de wederpartij, zoals omschreven in artikel 6:231 BW.

Gebruik: het gebruik maken van beeldmateriaal, zoals omschreven in artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen videograaf en klant, inclusief offertes,

opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Bij tekenen en/of accepteren van een offerte geeft de klant aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

 1. Offerte

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De videograaf heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te wijzigen of in te trekken, tenzij er al een akkoord is gegeven door de klant. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een (deel van de) prijs. Met een handtekening of schriftelijk akkoord geeft de klant aan dat hij akkoord is gegaan met zowel de offerte als de algemene voorwaarden.

 1. Prijs

3.1 Wanneer klant en videograaf geen prijs hebben afgesproken, is de door de videograaf gebruikelijk gehanteerde prijs van toepassing.

3.2 Wanneer en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde prijs kan worden gesproken, zal de videograaf naar redelijkheid de prijs bepalen, waarbij de videograaf zich onder meer zal kunnen baseren op de in de markt gangbare prijzen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar prijzen zoals door collega’s van de videograaf in rekening gebracht, wat in voorgaande vergelijkbare gevallen

redelijk is gevonden, vergelijkende prijzen zoals die in omringende landen door videografen in rekening worden gebracht en de omvang en reikwijdte van het door de klant gewenste werk.

3.3 Wanneer het aannemelijk is dat de videograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke noodzakelijk waren, mag de videograaf ook deze kosten in rekening brengen bij de klant.

3.4 De videograaf is vrij om een prijswijziging door te voeren, maar deze is nooit van toepassing op een reeds aanvaarde offerte.

3.5 De videograaf is nooit verplicht een kortingsactie toe te passen op een reeds geboekte en aanvaarde opdracht.

 1. Factuur en betaling

4.1 De klant controleert de factuur van de videograaf op eventuele onjuistheden. Indien de klant niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk of per e-mail de factuur vanwege relevante redenen heeft afgewezen en aan de videograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de klant op reclamatie.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien werkdagen na factuurdatum. In geval van een wedding shoot wordt van de klant verwacht dat het resterende bedrag van de offerte twee weken voor de bruiloft is voldaan,tenzij anders overeengekomen.

4.3 De klant betaalt het openstaande bedrag aan de videograaf zonder korting of vraag om compensatie, uitgezonderd aanbetalingen die de klant aan de videograaf heeft overgemaakt.

4.4 Wanneer de klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, inbegrepen een inbreuk op auteursrecht, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

4.5 Geen enkel gebruik van het beeldmateriaal op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant een openstaande factuur nog niet heeft voldaan of op een andere manier nog heeft voldaan aan zijn verplichtingen, uit welke vorm van overeenkomst dan ook.

4.6 Wanneer de klant de factuur na 30 dagen na factuurdatum nog niet heeft voldaan, is Skyview Bonaire / M van der Kamp fotografie gerechtigd om 2% rente per maand in rekening te brengen.

 1. Levering

5.1 Binnen vier weken na uitvoering van de opdracht zal de film worden geleverd door de videograaf.

5.2 De in de offertes en dergelijke genoemde termijnen voor de levering worden naar beste weten en ervaring door Skyview Bonaire / M van der Kamp fotografie opgegeven. Ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn vrijblijvend tenzij ze als bindend zijn overeengekomen.

5.3 Wanneer de videograaf en de klant overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de videograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen prijs met tenminste 10% te verhogen.

 1. Klachten

6.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van beeldmateriaal, per e-mail of schriftelijk aan de videograaf te worden medegedeeld. De videograaf zal op zijn beurt zo snel mogelijk de klacht proberen op te lossen.

6.2 De videograaf is niet verplicht aan de wensen van de klant tegemoet te komen, wanneer deze volgens de videograaf niet redelijk zijn.

6.3 De videograaf is niet aansprakelijk voor klachten over stijl, smaak, compositie, hoeveelheid of andere interpretatieve zaken van de geleverde video’s. Ook niet wanneer dit volgens de klant van te voren is afgesproken, tenzij dit op papier staat.

6.4 De videograaf is niet verplicht tot retournering van een betaling wanneer dit volgens de videograaf onredelijk is op basis van het geleverde werk.

6.5 Ondanks dat de videograaf altijd zijn/haar uiterste best zal doen, kan hij/zij niet garanderen dat zij aan alle wensen kan voldoen, of dat ieder moment wordt vastgelegd. De videograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van dergelijke momenten.

 1. Opdracht

7.1 Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook komen voor rekening van de klant en zullen door de videograaf worden uitgevoerd, eventueel na een aparte offerte van meerkosten die door de klant voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf/videograaf is geretourneerd.

7.2 Skyview Bonaire / M van der Kamp fotografie is bevoegd, voor een juiste uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen. Dit wordt vooraf met de opdrachtgever besproken.

7.3 Lunch- en dinertijd worden als werktijd aangemerkt.

 1. Annuleren

8.1 Bij annulering van een wedding shoot wordt de aanbetaling niet geretourneerd aan de klant. Annuleren kan tot één maand voor de uitvoerdatum, daarna is de klant de videograaf het volledige factuurbedrag schuldig.

8.2 In het geval van ziekte van klant zal de videograaf in overeenstemming een nieuwe datum vast stellen.

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht op het beeldmateriaal berust bij de videograaf.

9.1 De klant is te allen tijde verboden het ontvangen beeldmateriaal te manipuleren met gebruik van programma’s zoals bijvoorbeeld Photoshop, Lightroom, iPhoto of Picasa. Wanneer dit bekend wordt bij de videograaf is deze gerechtigd een schadevergoeding te eisen zoals genoemd in artikel 10.

9.2 Als met de klant is overeengekomen dat er door Skyview Bonaire / M van der Kamp fotografie ruw materiaal wordt aangeleverd, zodat de klant zelf een selectie en montage kan maken, is artikel 9.1 niet van toepassing.

9.3 Het gemaakte en geleverde beeldmateriaal blijft altijd eigendom van de videograaf, en daarmee is deze vrij om het beeldmateriaal te publiceren of te gebruiken op welke manier dan ook. Ook wanneer de relatie van de klant verbroken wordt, is de videograaf vrij om beeldmateriaal te blijven gebruiken.

9.4 De videograaf is niet verplicht al het gemaakte beeldmateriaal te leveren aan de klant. Enkel de door de videograaf geselecteerde beelden zullen worden geleverd aan de klant.

9.5 De door Skyview Bonaire / M van der Kamp fotografie bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, schema’s, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van Skyview Bonaire / M van der Kamp fotografie en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk beschermd. De opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.

 1. Inbreuk op auteursrecht

10.1 Elke aanpassing en/of gebruik van beeldmateriaal dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de videograaf.

10.2 De videograaf is vrij om een schadevergoeding te eisen bij de klant, met een bedrag dat redelijk is aan de geleden schade.

 1. Aansprakelijkheid of overmacht videograaf

11.1 De videograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de videograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.2 Skyview Bonaire / M van der Kamp fotografie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

11.3 Bij ziekte van de videograaf zal er een vervanger worden geregeld indien mogelijk.

11.4 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of Skyview Bonaire / M van der Kamp fotografie onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.

11.5 Indien naar het oordeel van Skyview Bonaire / M van der Kamp fotografie

de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

11.6 Indien naar het oordeel van Skyview Bonaire / M van der Kamp fotografie de overmacht van blijvende aard is kunnen partijen een regeling treffen tot ontbinding van de overeenkomst en de daaraan te verbinden gevolgen.

11.7 Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het filmen. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van Skyview Bonaire / M van der Kamp fotografie eisen.

 1. Faillissement/surseance

Zowel de videograaf als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de klant heeft de videograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 1. Rechtskeuze

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de videograaf en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

© 2020 Skyview Bonaire

Thema door Anders Norén